chosenenergy
evbox

Best Efficiency EV Charger and Customization Platform

Dealer

Supplier

รายละเอียดสมัคร Dealer

chosenenergy
เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย
 • ► ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► ใบข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย ลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► ใบอัตราราคาเครื่องชาร์จและระบบ พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► สำเนารายละเอียดและวัตถุประสงค์ พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม พร้อมลงนาม
 • ► สำเนาทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม พร้อมลงนาม
 • ► สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชี) พร้อมลงนามพร้อมตราประทับ
 • ► รูปถ่ายบริษัทฯ
 • ► แผนที่บริษัทฯ
ยอดขั้นต่ำสำหรับการสมัครเป็น Dealer

► 1 ออเดอร์ขึ้นไป (หลังจากได้รับการยืนยันการสมัคร Dealer)

การสมัครDealerจะสมบูรณ์เมื่อใด

► หลังจากได้รับการยืนยันการสมัครและตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารยืนยันการเป็น Dealer(Verify Certificate) ให้แก่ผู้สมัครทันที

ส่งรายละเอียดการสมัคร Dealer ได้ที่

Contact us today, and get reply with in 24 hours!

รายละเอียดสำหรับร่วม/รับงานติดตั้ง (Installer)

chosenenergy
คุณสมบัติของผู้ที่สนใจสมัครเป็น Supplier ร่วมงานไปกับเรา
 • ► มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • ► ผู้ที่สนใจสามารถปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า
 • ► ผู้ปฏิบัติงานมีใบรับรองจากกรมแรงงาน / ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
 • ► มีประสบการณ์ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ► มีเอกสารแนะนำตัว/บริษัท (Portfolio/Reference)

ส่งรายละเอียดการสมัคร Supplier ได้ที่

Contact us today, and get reply with in 24 hours!